Publicaties van Joseph Cuypers

In zijn masterscriptie ‘Joseph Th. J. Cuypers 1861-1949’ geeft Jennik van der Varst een aanzet tot een overzicht van publicaties  van de hand van Joseph Cuypers. Hier hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Het origineel van deze lijst is hier te downloaden.

PublicatieGepubliceerd inBladzijdeAuteurcodeBron
'De tentoonstelling van werken door den Bouwkundige J. van Lokhorst uitgevoerd onder het Departement van Binnelandsche Zaken'Bouwkundig Weekblad 8 (1888)302 - 303J.Th.J. CuypersCuypers 1888a1
'De tentoonstelling van werken door den Bouwkundige J. van Lokhorst uitgevoerd onder het Departement van Binnelandsche Zaken'Bouwkundig Weekblad 8 (1888)308 - 309J.Th.J. CuypersCuypers 1888b1
'De tentoonstelling der werken van J. van Lokhorst' Bouwkundig Weekblad 9 (1889)10J.Th.J. CuypersCuypers 18891
‘De St. Mariakerk te Utrecht’Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Amsterdam (1890)J.Th.J. CuypersCuypers 18901
Antwoord op de vraag: ‘Indien aan een oud kerkgebouw, opgetrokken in Romaanschen of Gothischen Stijl, een nieuw gedeelte moet worden aangebouwd, is het dan wenschelijk dit in dienzelfden stijl te bouwen, of is de bouwmeester vrij om het nieuwe gedeelte te bouwen in de vormen die hij wenscht? Zouden, indien het een bepaald vereischte is om het nieuwe gedeelte op te trekken in de stijlvormen van het bestaande, ooit de geestige Renaissance aanbouwen zijn ontstaan, die nu zoo menig kerkgebouw uit de vorige eeuw sieren?’Architectura 3 (1895)35 - 38J.Th.J. CuypersCuypers 18951
‘De nieuwe kathedrale kerk van Sint Bavo te Haarlem’Katholieke Illustratie 30 (1896-1897)121 - 125J.Th.J. CuypersCuypers 1896-18971
‘Petrus Josephus Hubertus Cuypers’Architectura 5 (1897)20, 1 - 4J.Th.J. CuypersCuypers 18971
‘De Beursbouw’Architectura 6 (1898)45 - 46J.Th.J. CuypersCuypers 1898a1
Gids voor het kasteel van Haarzuylens en omstreken Amsterdam enHaarzuylens (1898)115J.Th.J. CuypersCuypers 1898b1
‘Aan het bestuur van het genootschap “Architectura et Amicitia” te Amsterdam’Architectura 8 (1900)57 - 59K. de Bazel, J.Th.J. Cuypers, W. Kromhout C.zn., J.L.M. Lauweriks, K. van Leeuwen en C.W.NijhoffCuypers 1900a1
‘Amsterdam 26 Februari 1900’Architectura 8 (1900)73 - 74J.Th.J. CuypersCuypers 1900b1
‘Handteekenen op de Hoogere Burgerscholen’Architectura 8 (1900)154 - 156J.Th.J. CuypersCuypers 1900c1
‘Naar aanleiding van eene gemeentelijke teekenschool in eene provinciestad’Architectura 8 (1900)227 - 229J.Th.J. CuypersCuypers 1900d1
‘Aanteekeningen op de Parijsche tentoonstelling’Architectura 8 (1900)258 - 259J. Th. J. CuypersCuypers 1900e1
‘Schoon en kunst’Architectura 8 (1900)272J.Th.J. CuypersCuypers 1900f1
‘Theorie en vakteekenonderwijs’Architectura 8 (1900)405J.Th.J. CuypersCuypers 1900g1
‘Aan het bestuur van het Genootschap Architectura et Amicitia A’dam’Architectura 9 (1901)98J.Th.J. Cuypers en A.J. JolingCuypers 1901a1
‘Aan de redactie van “Architectura”’Architectura 9 (1901)406H. Baanders, Mevr. Baars-Leverington, K.P.C. de Bazel, J.Th.J. Cuypers, J. Eissenloeffel, M.J. Hack, E. van Kerckhoff, J.J.Chr. Lebeau, Le Nobbel, Labots, J.L.M. Lauweriks, W.J. van der Maarel, I. Mendes da Costa, Jessurun de Mesquita, H.W. Mol, Th. Molkenboer, W. Penaat, G. Rueter, G. Rueter-de Lang, Joh. Smits, J.C. Strijbos, J. Stuyt, E. Sara, C. de Swart, I.G. Veldheer, R.W.P. de Vries Jr., H. Walenkamp, M.J. van der Weijde en F. ZwolloCuypers 1901b1
‘Aan het bestuur van het Genootschap “Architectura et Amicitia” alhier’Architectura 9 (1901)411 - 412J.Th.J. Cuypers en A.J. JolingCuypers 1901c1
‘Gugel jubileum’Architectura 10 (1902)109 - 110J. Th. J. CuypersCuypers 1902a1
‘De herstellingswerken van het kasteel De Haar’De Architect 13 (1902)afl. 4 en 5J.Th.J. CuypersCuypers 1902b1
‘Kort overzicht van eenige in 1903 uit te voeren restauratiewerken’Bulletin N.O.B. 4 (1902-1903)151 - 153J.Th.J. CuypersCuypers 1902-19031
‘De toren der St. Cunerakerk te Renen’De Architect 11 (1903)391 - 392J.Th.J. CuypersCuypers 19031
‘Oude en moderne maten’Bulletin N.O.B. 5 (1903-1904)41 - 42J.Th.J. CuypersCuypers 1903-19041
‘Tuinaanleg. Klimplanten’Architectura 12 (1904)115 - 116J.Th.J. CuypersCuypers 1904a1
‘Rapport omtrent de inrichting van het middelbaar technisch onderwijs, uitgeschreven in Mei 1904 in opdracht van het Genootschap „Architectura et Amicitia” te Amsterdam’Architectura 12 (1904)197 - 198J.Th.J. Cuypers, W. Kromhout Czn. en J.L.M. LauweriksCuypers 1904b1
‘Een prijskamp voor het Vredespaleis’Architectura 12 (1904)427 - 428J.Th.J. CuypersCuypers 1904c1
De verdwijnende soort; Noodzakelijke beschouwingen over de kunstkritiek der Kath. dagbladen; Twee voordrachten gehouden in den Katholieken Kunstkring:“De Violier” op dinsdag 2 februari MCMIV Amsterdam (1904)J.Th.J. Cuypers en J. KalfCuypers 1904d1
‘De bouwvallige toren van Oirschot’Architectura 13 (1905)2021-03-02 00:00:00J.Th.J. CuypersCuypers 1905a1
‘De toren der kerk van de H. Petrus Banden te Leende Noord-Brabant’Architectura 13 (1905)143 - 145J.Th.J. CuypersCuypers 1905b1
‘De toren der kerk van de H. Petrus Banden te Leende Noord-Brabant (Vervolg.)’Architectura 13 (1905)152 - 154J.Th.J. CuypersCuypers 1905c1
‘De toren der kerk van de H. Petrus Banden te Leende Noord-Brabant. Vervolg en slot van blz. 154.’Architectura 13 (1905)161 - 163J.Th.J. CuypersCuypers 1905d1
‘Bijdrage over de verhouding van architect en sierkunstenaar’Architectura 13 (1905)194 - 195J.Th.J. CuypersCuypers 1905e1
‘De verhouding van architect en sierkunstenaar’Architectura 13 (1905)214 - 215J.Th.J. CuypersCuypers 1905f1
‘Aan de redactie van het feestnummer’Architectura 13 (1905)37, 14J.Th.J. CuypersCuypers 1905g1
‘Antoon Derkinderen’Architectura 13 (1905)364J.Th.J. CuypersCuypers 1905h1
‘Over baksteenbouw’Architectura 13 (1905)455 - 457J.Th.J. CuypersCuypers 1905i1
‘Gebrandschilderde glazen in de Groote of St. Janskerk der Ned. Herv. Gemeente te Gouda’Bulletin N.O.B. 6 (1905)135 - 136J.Th.J. CuypersCuypers 1905j1
‘Ingezonden. C.T. Louis Rieber’s zilveren jubileum. Januari 1906’Architectura 14 (1906)39J.Th.J. CuypersCuypers 1906a1
‘De kathedrale kerk van Sint-Bavo te Haarlem’Architectura 14 (1906)69 - 73J.Th.J. CuypersCuypers 1906b1
‘Regeling van prijsvragen’Architectura 14 (1906)119 - 120J.Th.J. Cuypers, W. Kromhout, J.H.W. Leliman, H.P. Berlage en P.J. de JonghCuypers 1906c1
‘Beschrijving raadhuis Heemstede’Architectura 14 (1906)120 - 123J.Th. J. Cuypers en J. StuytCuypers 1906d1
‘Omgeving’Architectura 14 (1906)177 - 178J.Th.J. CuypersCuypers 1906e1
‘Loonbeweging der steenhouwers in Arnhem en gevaarlijke steensoorten’Architectura 14 (1906)236 - 237J.Th.J. CuypersCuypers 1906f1
‘Doctor Jan Veth’Architectura 14 (1906)259 - 260J.Th.J. CuypersCuypers 1906g1
‘Gevaarlijke steensoorten’Architectura 14 (1906)319J.Th.J. CuypersCuypers 1906h1
‘Gevaarlijke steensoorten. Bijschrift’Architectura 14 (1906)335J.Th.J. CuypersCuypers 1906i1
‘Antoon Derkinderen Directeur der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam'Architectura 14 (1906)364J.Th.J. CuypersCuypers 1906j1
‘Den WelEdelen Heer H.P. Berlage Nzn. Voorzitter van het Genootschap „Architectura et Amicitia” Amsterdam'Architectura 14 (1906)401 - 402J.Th.J. CuypersCuypers 1906k1
‘Van Hedendaagsche Bouwkunst in ’t algemeen en de Kathedraal van Sint Bavo in ’t bijzonder’Van Onzen tijd 7 (1906-1907), eerste deel1 - 16 en 100 - 116J.Th.J. CuypersCuypers 1906-19071
‘De kruiswegstaties van Theo Molkenboer in de kerk te Zoeterwoude’Van Onzen Tijd 7 (1906-1907) tweede deel53 - 59J.Th.J. CuypersCuypers 1906-19071
‘Kunstgeschiedenis aan de Rijks-Universiteiten’Architectura 15 (1907)126 - 127J.Th.J. CuypersCuypers 1907a1
De nieuwe St. Jacob te ’s-Hertogenbosch; constructie beschreven door de bouwmeesters Jos. Cuypers en Jan Stuyt, symboliek door Xav. Smits’sHertogenbosch (1907)J.Th.J. Cuypers, J. Stuyt en X. SmitsCuypers 1907b1
‘Mededelingen betreffende het Genootschap’Architectura 16 (1908)165J.Th. J. Cuypers en K. de BazelCuypers 1908a1
‘Bouwkunst-onderwijs aan onze technische hoogeschool. Hooger bouwkunstonderwijs A. et A.’Architectura 16 (1908)312 - 313J.Th.J. CuypersCuypers 1908b1
‘Preadvies van het bestuur van den B. N. A. in zake de door den Bond van Patroonsvereenigingen verwant aan het Bouwvak gestelde vragen betreffende het aanbestedingswezen’Architectura 16 (1908)357 - 359J.Th.J. Cuypers en K. de BazelCuypers 1908c1
‘Middeleeuwsche Bouwkunst’ in: Walenkamp, H., Over hedendaagsche en toekomstige bouwkunst; Voordrachten over bouwkunstAmsterdam (1908)187 - 216J.Th.J. CuypersCuypers 1908d1
‘Herstellingswerken’Bulletin N.O.B. 2 (tweede serie)(1909)188 - 192J.Th.J. CuypersCuypers 19091
‘Het zusterhuis te Utrecht’KLEI 2 (1910)356 - 361J.Th.J. Cuypers en J. StuytCuypers 1910a1
‘Beschouwingen omtrent de vierde afdeeling der Algemeene Voorschriften voor de levering en keuring van bouwstoffen en voor de uitvoering en het onderhoud van werken door Prof. van der Kloes door den Bond van Ned. Architecten. Inleiding’Architectura 18 (1910)69 - 70J.Th.J. Cuypers en K. de BazelCuypers 1910b1
‘Beschouwingen omtrent de vierde afdeeling der Algemeene Voorschriften voor de levering en keuring van bouwstoffen en voor de uitvoering en het onderhoud van werken door Prof. van der Kloes door den Bond van Ned. Architecten. (Vervolg)’Architectura 18 (1910)84 - 85J.Th.J. Cuypers en K. de BazelCuypers 1910c1
‘Town Planing Conference’Architectura 18 (1910)126J.Th.J. CuypersCuypers 1910d1
‘Restaureeren van oude bouwwerken’Bulletin N.O.B. 3 (tweede serie)(1910)132 - 137J.Th.J. CuypersCuypers 1910e1
‘Aan de Redactie van Architectura.’Architectura 19 (1911)424 - 425J.Th.J. CuypersCuypers 19111
‘Het Ignatius-college te Amsterdam’Van Onzen Tijd 12 (1911-1912)193 - 200J.Th.J. CuypersCuypers 1911-19121
‘De nieuwe effectenbeurs a./h. Damrak’Architectura 20 (1912)142J.Th.J. CuypersCuypers 1912a1
‘Geachte Redactie!’Architectura 20 (1912)166 - 167J.Th.J. CuypersCuypers 1912b1
‘Aan de redactie van Architectura te Amsterdam. Trappen’Architectura 20 (1912)189J.Th.J. CuypersCuypers 1912c1
‘Oud-Russische bouwkunst’Architectura 20 (1912)190J.Th.J. CuypersCuypers 1912d1
‘Eenige opmerkingen over den aanleg van villaparken’Architectura 20 (1912)451 - 453J.Th.J. CuypersCuypers 1912e1
‘De twaalfde „Denkmalpflegtag” te Halberstadt’Architectura 20 (1912)419 - 420J.Th.J. CuypersCuypers 1912f1
‘De oude gewelfschilderingen in de kerk van den H. Johannes Evangelist te Hoensbroek’Bulletin N.O.B. 5 (tweede serie)(1912)36 - 39J.Th.J. CuypersCuypers 1912g1
‘Van een oude kerk naast een nieuwe’Van Onzen Tijd 13 (1912-1913)237 - 239J.Th.J. CuypersCuypers 1912-19131
‘Aan de Redactie van “Architectura”’Architectura 21 (1913)347J.Th.J. CuypersCuypers 19131
‘Het gebouw van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam I’Van Onzen Tijd 14 (1913-1914)195 - 201J.Th.J. CuypersCuypers 1913-1914a1
‘Het gebouw van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam II’Van Onzen Tijd 14 (1913-1914)211 - 217J.Th.J. CuypersCuypers 1913-1914b1
‘De neutraliteit onzer kerkelijke kunst in gevaar?’Van Onzen Tijd 14 (1913-1914)48, 764 - 766J.Th.J. CuypersCuypers 1913-1914c1
‘Over kerkelijke glasschilderkunst’Van Onzen Tijd 15 (1914-1915)23 - 26J.Th.J. CuypersCuypers 1914-1915a1
‘Over kerkelijke glasschilderkunst II’Van Onzen Tijd 15 (1914-1915)29 - 33J.Th.J. CuypersCuypers 1914-1915b1
‘Over kerkelijke glasschilderkunst III (Slot)’Van Onzen Tijd 15 (1914-1915)48 - 51J.Th.J. CuypersCuypers 1914-1915c1
‘St. Quirinuskerk te Halsteren’Architectura 2361 - 63J.Th.J. CuypersCuypers 19151
‘Cuypers bouwkunstenaar door Gods genade en de Nederlandsche ingenieurs’Bouwkundig Weekblad 38 (1917)110 - 111J.Th.J. CuypersCuypers 19171
‘Uitbreidingsplan Haarlemmerliede en Spaarnwoude’Bouwkundig Weekblad 39 (1918)109 - 110J.Th.J. CuypersCuypers 1918a1
‘Uitbreidingsplan gemeente Haarlemmerliede C.A.’Bouwkundig Weekblad 39 (1918)110 - 112J.Th.J. CuypersCuypers 1918b1
‘Overwegingen van een bouwmeester’Het Gildeboek 1 (1918)58 - 59J.Th.J. CuypersCuypers 1918c1
‘Overwegingen van een bouwmeester II’Het Gildeboek 1 (1918)170 - 171J.Th.J. CuypersCuypers 1918d1
‘Onze kerkhoven’Het Gildeboek 1 (1918)67 - 81J.Th.J. CuypersCuypers 1918e1
‘Onze kerkhoven (Vervolg)’Het Gildeboek 1 (1918)125 - 130J.Th.J. CuypersCuypers 1918f1
‘Goede verhoudingen tusschen opdrachtgever en uitvoerend kunstenaar’Het Gildeboek 1 (1918)88J.Th.J. CuypersCuypers 1918g1
‘Monumentale schilderkunst’Het Gildeboek 1 (1918)142 - 143J.Th.J. CuypersCuypers 1918h1
‘Ir. J.E. van der Pek B.I.’Bouwkundig Weekblad 40 (1919)73J.Th.J. CuypersCuypers 1919a1
‘Bij drie kerkontwerpen van A.J. Kropholler.’Bouwkundig Weekblad 40 (1919)156J.Th.J. CuypersCuypers 1919b1
‘Bij drie kerkontwerpen van architect A.J. Kropholler. Vervolg van bladz. 156.’Bouwkundig Weekblad 40 (1919)160 - 162J.Th.J. CuypersCuypers 1919c1
‘Het aanvaarden van commissarisschappen door architecten.’Bouwkundig Weekblad 40 (1919)288J.Th.J. CuypersCuypers 1919d1
‘Ambtenaar-architecten in den bond’Bouwkundig Weekblad 40 (1919)288 - 289J.Th.J. CuypersCuypers 1919e1
‘Mededeelingen der redactie’Het Gildeboek 2 (1919)48J.Th.J. CuypersCuypers 1919f1
‘Overwegingen van een bouwmeester’Het Gildeboek 2 (1919)87 - 96J.Th.J. CuypersCuypers 1919g1
‘Het gebrandschilderd glas in onze kerken’Het Gildeboek 2 (1919)194 - 201J.Th.J. CuypersCuypers 1919h1
‘Vragenbus Antwoorden’Het Gildeboek 3 (1920)42 - 43J.Th.J. CuypersCuypers 1920a1
‘Aan de mede-Redactieleden Pastoor Boogmans, Dr. Ligtenberg, J Stuyt, W. Te Riele en J.E. Brom.’Het Gildeboek 3 (1920)110J.Th.J. CuypersCuypers 1920b1
‘De architect Jacques van Gils’Rotterdamsch Jaarboekje 8 (1920)66 - 70J.Th.J. CuypersCuypers 1920c1
‘Ik acht het bepaald onverantwoordelijk [...]’Bouwkundig Weekblad 42168J.Th.J. CuypersCuypers 1921a1
‘Eene bisschoppelijke advies-commissie betreffende den bouw inrichting en versiering van kerkelijke bouwwerken in het diocees Roermond’Het Gildeboek 4 (1921)18 - 21J.Th.J. CuypersCuypers 1921b1
‘Aanteekeningen uit het familie-leven van Dr. P.J.H. Cuypers’Het Gildeboek 4 (1921)54 - 61J.Th.J. CuypersCuypers 1921c1
‘Kerk van O.L. Vrouwe van Altijddurenden Bijstand te Bussum’KLEI 14 (1922)169 - 176J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. CuypersCuypers 1922a1
‘Kerk van O.L. Vrouwe van Altijddurenden Bijstand te Bussum’KLEI 14186 - 192J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. CuypersCuypers 1922b1
‘Verslag kunsthistorisch congres te Parijs 1921’Bouwkundig Weekblad 43 (1922)114 - 118J.Th.J. CuypersCuypers 1922c1
‘Het glas in de St. Antoniuskerk te Dordrecht; Nabetrachting over dat van de St. Bonifaciuskerk te Leeuwarden’Het Gildeboek 5 (1922)186 - 189J.Th.J. CuypersCuypers 1922d1
‘De schoonheid van Oud-Amsterdam’Bouwkundig Weekblad 44 (1923)20 - 21J.Th.J. CuypersCuypers 1923a1
‘Kerk pastorie en zusterhuis St. Gerardus Majella te Tilburg’Bouwkundig Weekblad 44 (1923)417 - 419J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. CuypersCuypers 1923b1
‘De omgeving der Munsterkerk te Roermond’Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 5 (1924)22 - 26J.Th.J. CuypersCuypers 19241
‘Bescherming van den Architectentitel in de Nieuwe Wereld’Bouwkundig Weekblad 46 (1925)423 - 424J.Th.J. CuypersCuypers 19251
‘De omgeving der O.L.Vr. Munsterkerk te Roermond’Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 7 (1926)61 - 68J.Th.J. CuypersCuypers 19261
‘Bij gelegenheid van de Beursprijsvraag [...]’Bouwkundig Weekblad en Architectura 48 (1927)377J.Th.J. CuypersCuypers 19271
‘In memoriam Mgr. A.J. Callier Bisschop van Haarlem’Het Gildeboek 11 (1928)97J.Th.J. CuypersCuypers 1928a1
‘De bouwheer van den St. Bavo’De Tijd (27 oktober 1928)J.Th.J. CuypersCuypers 1928b1
‘De toekomst van de bouwkunst’Van Bouwen en Sieren 1 (1930)17 - 19J.Th.J. CuypersCuypers 1930a1
‘De afbouw van de St. Bavo Kathedraal te Haarlem; technische aantekeningen omtrent den torenbouw’Van Bouwen en Sieren 1 (1930)39 - 41J.Th.J. CuypersCuypers 1930b1
‘Schrijven van den heer Ir. Jos.Th.J. Cuypers aan den B.N.A.’Bouwkundig Weekblad Architectura 52 (1931)geen paginanummerJ.Th.J. CuypersCuypers 1931a1
‘Rollende Preekstoel’Technische gids voor R.K. Kerk & pastorie, seminarie, school, ziekenhuis & gesticht, ter voorlichting op technisch & economisch gebied 1 (1931)9, 12J.Th.J. CuypersCuypers 1931b1
‘In Memoriam Nic. Molenaar Sr.’Van Bouwen en Sieren 2 (1931)2021-03-01 00:00:00J.Th.J. CuypersCuypers 1931c1
‘Roermonds Kunstleven’ in: Civitas Ruraemundensis; Gedenkboek ter gelegenheid van het zevenhonderd-jarig bestaan van Roermond als stadRoermond (1932)334 - 347J.Th.J. CuypersCuypers 1932a1
‘De H. Geest-kerk te Parijs’Van Bouwen en Sieren 3 (1932)2021-11-10 00:00:00J.Th.J. CuypersCuypers 1932b1
‘Beeldhouwwerk op onze katholieke kerkhoven ’Het Gildeboek 16 (1933)202 - 212J.Th.J. CuypersCuypers 19331
‘Bouwkundige Compositie’R.K. Bouwblad 5 (1933-1934)414 - 415J.Th.J. CuypersCuypers 1933-19341
‘Arch. W. Kromhout Czn’Bouwkundig Weekblad Architectura 55 (1934)173J.Th.J. CuypersCuypers 1934a1
‘Architect Jan Stuyt † In memoriam’Het Centrum (11 juli 1934)J.Th.J. CuypersCuypers 1934b1
‘Bij de uitvaart van Z.H. Exc. Mgr. Angenent’R.K. Bouwblad 7 (1935-1936)77J.Th.J. CuypersCuypers 1935-19361
‘In memoriam Wolter te Riele Gzn.’R.K. Bouwblad 8 (1936-1937)264 - 266J.Th.J. CuypersCuypers 1936-19371
‘Jan Stuyt (1868-1934)’Jaarverslag van den katholieken kunstkring “De Violier” 34e t/m 37e jaargang (1938)2014-10-01 00:00:00J.Th.J. CuypersCuypers 19381
‘Bij dr. Jan Kalfs afscheid van het bureau voor de monumentenzorg’Bouwkundig Weekblad Architectura 60 (1939)184 - 185J.Th.J. CuypersCuypers 19391
‘L.J.P. Kooken †’Bouwkundig Weekblad Architectura 61 (1940)191J.Th.J. CuypersCuypers 19401
Gebruikte bronnen:
1) Bouwwerken van Joseph Cuypers: aanzet tot een oeuvrelijst
Jennik van der Varst 2012 (uit M.A.-scriptie Radboud Universiteit 2012)